RPMA.10.03.01 - Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt RPMA.10.03.01-14-d958/20​ „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim”  realizowanego w ramach Działania: 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie : 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów, na terenie województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół zawodowych z woj. mazow. w powiecie żyrardowskim poprzez wzmocnienie ich potencjału od 01.02.2021 - 31.01.2023
Cel szczeg. 1 - Wzrost zdolności do zatrudnienia 140 uczniów (70 K 70M) z ZS w Wiskitkach i ZSM z Mszczonowa oraz 100 uczniów klas 7 i 8 ze szkół podstawowych z powiatu żyrardowskiego poprzez realizację staży uczniowskich, kursów zawod., zajęć specjalistycznych i podnoszących kompetencje kluczowe i umiejetn. uniwersalne, nowoczesne wyposażenie pracowni zawod. oraz doradztwa edukacyjnozawodowego w okresie od 01.02.2021 - 31.01.2023.
Cel szczeg. 2- Wzrost kompet. i kwalifik. 7 nauczycieli kształc. zawod.z ZS w Wiskitkach i ZSM z Mszczonowa (4K 3 M) poprzez udział w  kursach i studiach podypl. od 01.02.2021 - 31.01.2023
Projekt jest zgodny z celem szczeg. RPO WM „Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek ośw. kształcenia zawod.” poprzez dostosowanie kształc. zawod. do potrzeb rynku pracy, współpracę ze środow. pracodawców w wyniku realiz. staży uczn.., zajęć specjalist we współpr. z otocz. społ-gosp., zajęć podnoszących kompet. klucz.z j. obcego jak i umiejętn. uniwersalne: innowacyjność, umiejętność rozumienia, kreatywność, przedsiębiorczość, (u każdego ucznia będzie realizowana jedna komp. klucz. i co najmniej 3 umiejęt. uniwers.), kursów i studiów podypl. a także doradztwo edukacyjno-zawodowe wśród uczniów z 7 i 8 klas ze szkół podst. z ww. miejscowości.
Wszystkie działania w proj. przebiegają na podstawie indywidualnie przeprowadzonej diagnozy potrzeb eduk. szkół, w tym uczniów oraz n-li (przeprowadzonej w I 2020 przez szkoły). Realiz.projektu wpisuje się w Strategię Rozwoju WM do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze i tym samym uwzględnia potrzeby regionalnego rynku pracy wpisując się w inteligentne spec.woj. mazow. jak wysoka jakość życia i inteligentne systemy zarządz (IT). W każdej ze szkół przeprowadzono diagnozę potrzeb, która została zatwierdzona przez organ prowadzący oraz dyrektorów szkół z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów w tym możliwości psychofiz. uczniów, oraz w każdej ze 7 z 55 szkół przeprowadzono analizę potrzeb doposażenia szkół zg. ze spisem inwentarzowym placówek. Brane pod uwagę były kierunki kształcenia, które z punktu widzenia „Barometru zawodów w woj. mazowieckim 2020" należą do branż o największym potencjale rozwojowym i na które też jest deficyt - głównie branża IT, logistyczna (spedycyjna), gastronomiczna (powiat żyrardowski).Projekt będzie realizowany w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie szkół wynikające z przeprowadzonej w każdej z nich diagnozy i wynikającej z niej analizy zatw. przez organ prow. oraz przy wykorzystaniu wcześniejszych doświadczeń w realizacjiproj. zawod.z RPO, realizowanych przez powiat i szkoły. Powyższe przyczyniło się do zaplanowania zadań, które w sposób kompleksowy wspierają uczniów jak i nauczycieli w dostosowaniu swoich potrzeb do zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i tych wynikających z rynku pracy. SYTUACJA K IM : Z diagnozy szkół wynika, że K wybierające szkoły zawodowe nie zawsze odnajdują się w tym środowisku. Widoczna jest u nich mniejsza wiara we własne możliwości, zwłaszcza jeśli ten wybór dot. zawodów uznawanych za domenę M m.in branża IT. Chcemy zachęcać K do udziału w proj. poprzez ukazywanie sukcesów K, które wykonują zawody wymagające kształcenia w szkołach zawodowych

O nas

Firma Lean Tech od 11 lat zajmuje się szkoleniami, kursami, pozyskaniem środków UE i realizacją projektów finansowanych przez UE. Posiadając kompetentny i zaangażowany zespół kompleksowo realizujemy projekty na które pozyskujemy dofinansowania. Przez ponad dekadę istnienia naszej firmy nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami gmin, powiatów oraz podległych im szkół. Zapraszamy do współpracy.