RPSL 11.02.03 - Nowoczesne Szkoły Zawodowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu

Cel główny:

Wzrost jakości nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych im. prof. Jerzego
Buzka w Węgierskiej Górce, Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, Zesple Szkół
MechanicznoElektrycznych w Żywcu oraz Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu w efekcie wdrożenia kompleksowego programu obejmującego zajęcia dodatkowe, kursy, wyjazdy do firm i doradztwo zawodowe dla 365 uczniów (111K/254M), w tym staże zawodowe dla min 50% uczniów oraz doposażenie 22 pracowni szkolnych i dokształcenie 32 nauczycieli przedmiotów zawodowych (17K/15M) w okresie od 01.1.2019 do 31.12.2020 r. Cel ten odpowiada na zidentyfikowane problemy: niedostateczne przygotowanie absolwentów szkół objętych projektem do wejścia na rynek pracy ze względu na zbyt niskie kwalifikacje i zbyt małe doświadczenie (brak odpowiedniej liczby praktyk). Jest to związane także z przestarzałym zapleczem szkół oraz niewielkim zakresem dokształcania się nauczycieli.

Efekty projektu:

- 293 osób ( 226 kobiet oraz 67 mężczyzn) zostanie objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych.

- 4 podmioty (Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce im. prof. Jerzego Buzka, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu) będą wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne.

- 32 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (17 kobiet oraz 15 mężczyzn) zostanie objętych wsparciem w programie.

- 4 szkoły (Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce im. prof. Jerzego Buzka, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu) zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego

- 188 uczniów ( 97 kobiet oraz 91 mężczyzn) odbędzie staże i praktyki u pracodawcy

- 4 szkoły (Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce im. prof. Jerzego Buzka, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu) będzie wykorzystywać doposażenie zakupione  dzięki EFS.

- 32 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (17 kobiet oraz 15 mężczyzn) uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

 

Wartość projektu: 3 007 619,10 zł

Dofinansowanie: 2 857 238,14 zł

Środki unijne: 2 556 476 ,23 zł

Budżet państwa: 300 761,91 zł

Okres realizacji projektu: 2019-01-01 - 2020-12-31 (termin wydłużony do 31.08.2021)

O nas

Firma Lean Tech od 11 lat zajmuje się szkoleniami, kursami, pozyskaniem środków UE i realizacją projektów finansowanych przez UE. Posiadając kompetentny i zaangażowany zespół kompleksowo realizujemy projekty na które pozyskujemy dofinansowania. Przez ponad dekadę istnienia naszej firmy nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami gmin, powiatów oraz podległych im szkół. Zapraszamy do współpracy.