RPMA.10.01.01 - Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt RPMA.10.01.01-14-b631/18 „Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo”  realizowanego w ramach Działania:10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie : 10.1.1 Edukacja ogólna, na terenie województwa Mazowieckiego

Projekt obejmuje wsparciem 450 uczniów z 2 szkół podstaw. wiejskich z gminy Gozdowo ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - SPE (100% uczniów) oraz 21 n-li. Projekt dotyczy podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w obszarach ICT, nauk matem.-przyr. i języków obcych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych z informatyki z elementami robotyki, matematyki, przyrody, j. angielskiego. Zajęcia będą realizowane również w oparciu o metodę eksperymentu z matematyki i przyrody. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt potrzebny do realizacji zajęć informatyczno-robotycznych, zostanie utworzona 1 pracowania informatyczna międzyszkolna do zaj. z robotyki i 1 prac. międzyszkolna do zajęć mat-przyr, w SP w Gozdowie i zostaną zakupione pomoce dyd. i sprzęt. Wsparciem psych. ped. objęci zostaną wszyscy uczniowie. Zostaną zmodernizowane programy nauczania z przedmiotów objętych projektem oraz opracowany program wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno/pedagogicznej. Uczniowie wezmą również udział w zajęciach warsztatowych - wyjazdowych z informatyki i przyrody. Będą kształcili 3 kompetencje kluczowe w obszarze ICT, porozumiewania się w j. obcych i matem.-przyr. oraz 4 postawy umiejętności potrzebne na rynku pracy: współpraca w grupie, kreatywność, rozwiązywanie problemów, inicjatywność, . Nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu innowacyjnych metod pracy z programowania potrzebnego do realizacji nowatorskich zajęć informat.-robotycznych i wsparcia uczniów o największych potrz. m.in z oligofrenopedagogiki i terapii sensorycznej. Zakres proponowanego w proj. wsparcia jest zgodny z przeprowadzonymi przed przygot. wniosku diagnozami potrzeb szkół

O nas

Firma Lean Tech od 11 lat zajmuje się szkoleniami, kursami, pozyskaniem środków UE i realizacją projektów finansowanych przez UE. Posiadając kompetentny i zaangażowany zespół kompleksowo realizujemy projekty na które pozyskujemy dofinansowania. Przez ponad dekadę istnienia naszej firmy nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami gmin, powiatów oraz podległych im szkół. Zapraszamy do współpracy.