RPMA.10.03.01 - Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt RPMA.10.03.01-14-d957/20 „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy”  realizowanego w ramach Działania: 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie : 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów, na terenie województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół zawodowych z woj. mazow. w powiecie żyrardowskim poprzez wzmocnienie ich potencjału w okresie 01.02.2021 - 31.01.2023
Cel szczeg. 1 - Wzrost zdolności do zatrudnienia 206 uczniów (103 K 103M) z ZS nr 1 w Żyrardowie i ZS nr 2 w Żyrardowie poprzez podniesienie kompet. i kwalif. podczas staży, kursów i zajęć specjalistycznych oraz rozwijających kompetencje kluczowe a także nowoczesne wyposażenie pracowni zawod. w okresie od 01.02.2021 - 31.01.2023
Cel szczeg. 2- Wzrost kompet. i kwalifik. 13 nauczycieli kształc. zawod.z ZS nr 1 w Żyrardowie i ZS nr 2 w Żyrardowie (7K 6 M) poprzez udział w kursach i studiach podypl. od 01.02.2021 - 31.01.2023 Projekt jest zgodny z celem szczeg.RPO WM „Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek ośw. kształcenia zawod.” poprzez dostosowanie kształc. zawod. do potrzeb rynku pracy, współpracę ze środow. pracodawców w wyniku realiz. staży uczn., zajęć specjalist we współpr. z otocz. społ-gosp., zajęć podnoszących kompet. klucz.z j. obcego jak i umiejętn. uniwersalne: innowacyjność, umiejętność rozumienia, kreatywność, przedsiębiorczość, (u każdego ucznia będzie realizowana jedna komp. klucz. i co najmniej 3 umiejęt. uniwers.), kursów i studiów podypl. Wszystkie działania w proj. przebiegają na podstawie indywidualnie przeprowadzonej diagnozy potrzeb eduk. szkół, w tym uczniów oraz n-li (przeprowadzonej w I 2020). Realizacja projektu wpisuje się w Strategię Rozwoju WM do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze i tym samym uwzględnia potrzeby regionalnego rynku pracy wpisując się w inteligentne specjalizacje woj. mazow. jak wysoka jakość życia i intel. systemy zarządz.(IT). Każda szkołą przeprowadziła I 2020 diagnozę potrzeb, która została zatwierdzona przez organ prowadzący oraz dyrektorów szkół z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów w tym możliwości psychofiz., oraz w każdej ze szkół przeprowadzono analizę potrzeb doposażenia szkół zg. ze spisem inwentarzowym placówek. Brane pod uwagę były kierunki kształcenia, które z punktu widzenia „Barometru zawodów w woj. mazowieckim 2020" należą do branż o największym potencjale rozwojowym i na które też jest deficyt - głównie branża IT, logistyczna, gastronomiczna (powiat żyrardowski).Projekt będzie realizowany w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie szkół wynikające z przeprowadzonej w każdej z nich diagnozy i wynikającej z niej analizy zatw. przez organ prow. oraz przy wykorzystaniu wcześniejszych doświadczeń w realizacjiproj. zawod.z RPO, realizowanych przez powiat i szkoły. Powyższe przyczyniło się do zaplanowania zadań, które w sposób kompleksowy wspierają uczniów jak i nauczycieli w dostosowaniu swoich potrzeb do zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i tych wynikających z rynku pracy. SYTUACJA K IM : Z diagnozy szkół wynika, że K wybierające szkoły zawodowe nie zawsze odnajdują się w tym środowisku. Widoczna jest u nich mniejsza wiara we własne możliwości, zwłaszcza jeśli ten wybór dot. zawodów uznawanych za domenę M m.in branża IT. Chcemy zachęcać K do udziału w proj. poprzez ukazywanie sukcesów K, które wykonują zawody wymagające kształcenia w szkołach zawodowych.

O nas

Firma Lean Tech od 11 lat zajmuje się szkoleniami, kursami, pozyskaniem środków UE i realizacją projektów finansowanych przez UE. Posiadając kompetentny i zaangażowany zespół kompleksowo realizujemy projekty na które pozyskujemy dofinansowania. Przez ponad dekadę istnienia naszej firmy nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami gmin, powiatów oraz podległych im szkół. Zapraszamy do współpracy.